BOMULLEN OCH MILJÖN

Bomull är en eftertraktad råvara som odlas i ett 70-tal länder. Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten och konstgödsel. Det är också den gröda i världen som beslutas hårdast.

Konventionell och ekologisk odling

Inom konventionell odling av bomull används ofta stora mängder konstgödsel och även stora mängder bekämpningsmedel dels mot ogräs men också mot skadedjur. Då bomull ofta odlas på stora arealer så uppstår det så kallade monokulturer vilket gynnar skadedjur och gör att fälten besprutas hårt med pesticider. Vid besprutning dör de flesta insekter,
både skadedjur och nyttoinsekter, vilket är dåligt för den biologiska mångfalden.

Vid ekologisk odling av bomull får inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel användas. Detta är bättre för den biologiska mångfalden och även för människorna som arbetar inom bomullsproduktionen. Ekologisk bomullsproduktion ger dock generellt lägre avkastning per odlad kvadratmeter.

Vattenanvändning

Bomull är en törstig gröda och ibland uppges att det går åt så mycket som 29 000 liter vatten för att få fram ett kg bomull. Hur mycket vatten som går åt varierar mycket beroende på var bomullen odlas, då kunskaperna och viljan att skapa bra bevattningssystem skiljer sig åt. Men alldeles oavsett var du tittar så är det den textila fibern som kräver mest vatten per färdigt kilo material. Bomullsodling har också bidragit till att stora områden fått vattenbrist. Det tydligaste exemplet är Aralsjön, som tidigare var en av världens största sjöar, men idag är nästan uttorkad på grund av bomullsodlingen i regionen.