Vad gör hemslöjdens tjänstepersoner?

Även om kulturplaner och förutsättningar kan se olika ut i olika delar av landet har alla hemslöjdskonsulenter och -utvecklare i grunden samma syfte, nämligen att främja och utveckla slöjden i sin region.

Samverkansmodellen

Tidigare fick landets hemslöjdskonsulenter ett statligt uppdrag och medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor men i och med samverkansmodellen går dessa medel till regionerna i en stor pott. Sedan är det upp till regionerna att fördela resurserna efter bästa förmåga och lokala behov. Fördelningen ska främja en god tillgång för regionens invånare till de sju kulturområdena:

Teater, dans och musik
Museer
Bibliotek och läs- och litteraturfrämjande
Bild och form
Arkivverksamhet
Film
Hemslöjd

 

Då slöjden till skillnad från de andra kulturformerna i regel saknar större arenor, institutioner eller etablerad verksamhet i kommunerna blir många gånger konsulentverksamheten den enda offentligt finansierade satsningen. Hur den verksamheten ser ut rent praktiskt varierar oerhört från region till region beroende på konsulternas och utvecklarnas förutsättningar.

Generellt arbetar konsulenterna väldigt brett men följer den regionala kulturplanen som olika år prioriterar olika mål och målgrupper. Men arbete med barn och unga, mångfalds- och näringsfrågor, kunskapsförmedling, internationell utveckling och hållbar utveckling är alltid en del uppdraget. För de regioner som har flera hemslöjdskonsulenter är det inga större problem att arbeta aktivt inom alla områden, för den som är ensam i sin yrkesroll eller bara två personer kan det bli tvunget att prioritera från år till år.

För att sprida kunskap och intresse för slöjd producerar vi både utställningar, böcker och filmer om olika ämnen. Under Bokningsbara utställningar hittar du de aktuella vandringsutställningar som går att boka.