Vår vanligaste skog

2 min

Barrskog finns i så gott som hela landet, utom längs i söder där stora ytor istället omvandlats till åkermark och bebyggelse. En barrskog består i huvudsak av gran och tall. Granen är Sveriges vanligaste träd och nästan hälften av den totala mängden träd utgörs av granar. Tallen kommer som god tvåa. Andra svenska barrträd är en och lärk. Det är trevligt med blandade skogar med många sorters träd, men ofta delar träslagen upp sig. Ibland även utan mänsklig inblandning.

Granskog

Granskogen kan i sin tur delas in i de frodigare typerna örtrik granskog och ängsgranskog, hedgranskog eller mogranskog med flera. En variant av hedgranskogen är blåbärsgranskogen, alltså en skog där träden domineras av gran och med mestadels blåbär i fältskiktet. Detta är den vanligaste skogstypen i Norden, och täcker ca 17% av Sveriges yta.

Tallskog

Tallen kan växa på många slags marker, men den typiska timmertallskogen växer på mager och torr mark, där lingon och renlav dominerar på marken. På myrar och på bergig mark kan tallar växa väldigt länge utan att någonsin bli stora; de kallas för martallar.